Flash News
Powered by Blogger.

Popular Posts

Blog Archive

Popular Posts

Bala Chelimi

Editor:
Manikonda Veda Kumar

Executive Editor:

Gali Udaya Kumar
---- ----
Bala Chelimi
Chandram, 490, Street No.11,
Himayat Nagar, Hyderabad 500 029
www.balachelimi.com

Mail Instagram Pinterest RSS

తాటాకు చప్పుళ్ళకు కుందేళ్ళు బెదరవు

  
    * 1 తంగేడు పూచినట్లు
    * 2 తంటల మారి గుఱ్ఱముకు తాటిపట్టె గొరపం
    * 3 తండ్రి త్రవ్విన నుయ్యి అని అందులో పడి చావవచ్చునా
    * 4 తోచీ తోయనమ్మ తోటికోడలు పుట్టింటికి వెళ్ళినట్టు
    * 5 తంబళి తన లొటలొటే గాని, యెదటి లొటలొట యెరగడు
    * 6 తక్కువ నోములు నోచి ఎక్కువ ఫలము రమ్మంటే వచ్చునా
    * 7 తగినట్టే కూర్చెరా తాకట్లమారి బ్రహ్మ
    * 8 తగిలిన కాలే తగులుతుంది
    * 9 తగు దాసరికీ మెడ పూసలకూ, అమ్మకన్న కాన్పుకూ అయ్య ఇచ్చిన మనుముకూ
    * 10 తడక లేని ఇంట్లో కుక్క దూరినట్లు
    * 11 తడిగుడ్డలతో గొంతులు తెగకోస్తాడు
    * 12 తడిశిగాని గుడిశె కట్టడు, తాకిగానీ మొగ్గడు
    * 13 తడిశిన కుక్కి బిగిశినట్టు
    * 14 తడిశి ముప్పందుం మోశినట్టు
    * 15 తణుకుకు పోయి మాచవరం వెళ్ళినట్లు
    * 16 తద్దినము కొని తెచ్చుకొన్నట్టు
    * 17 తనకంపు తనకింపు, పరులకంపు తనకు వొకిలింపు
    * 18 తన కలిమి ఇంద్రబోగము, తనలేమి లోకదారిద్ర్యము
    * 19 తన కాళ్లకు బంధాలు తానే తెచ్చుకొన్నట్టు
    * 20 తనకు అని తవ్వెడు తవుడు వుంటే, ఆకటి వేళకు ఆరగించవచ్చును
    * 21 తనకు కానిది గూడులంజ
    * 22 తగువెలా వస్తుంది జంగందేవరా అంటే బిచ్చం పెట్టవే బొచ్చుముండ అన్నాడుట
    * 23 తడి గుడ్డతో గొంతులు కొయ్యడం
    * 24 తండ్రికి తిండి లేక తవుడు తింటుంటే కొడుకొచ్చి కోవాబిళ్ళ కావాలన్నాడట
    * 25 తంతే బూరెల బుట్టలో పడ్డట్టు
    * 26 తనది కాకపోతే కాశీదాకా దేకమన్నాడట
    * 27 తమలపాకుతో నీవొకటిస్తే తలుపు చెక్కతో నేనొకటిస్తా
    * 28 తమ్ముడు తమ్ముడే పేకాట పేకాటే
    * 29 తల లేదు కానీ చేతులున్నాయి... కాళ్లు లేవు కానీ కాయం ఉంది?
    * 30 తల ప్రాణం తోకకి వచ్చినట్లు
    * 31 తొండ ముదిరి ఊసరవెల్లి అయినట్టు
    * 32 తల్లి కడుపు చూస్తుంది, పెళ్ళాం జేబు చూస్తుంది
    * 33 తవుడు తింటూ వయ్యారమా?
    * 34 తాగిన మందు ఉంచుకొన్నదాని పొందు ఎలాంటి పనైనా చేయిస్తుంది
    * 35 తాను వలచినది రంభ, తాను మునిగింది గంగ
    * 36 తా(ను) పట్టిన కుందేటికి మూడే కాళ్లు
    * 37 తానొకటి తలిస్తే దైవమొకటి తలిచాడట
    * 38 తాంబూలాలిచ్చేశాను, ఇక తన్నుకు చావండి
    * 39 తాజెడ్డ కోతి వనమెల్లా చెరిచింది
    * 40 తాటాకు చప్పుళ్ళకు కుందేళ్ళు బెదరవు
    * 41 తాడిచెట్టెందుకెక్కావంటే, దూడ గడ్డికోసమన్నాడంట
    * 42 తాడిచెట్టు కింద మజ్జిగ తాగినా కల్లు అంటారు
    * 43 తాడిని తన్నే వాడుంటే వాడి తలను తన్నే వాడుంటాడు
    * 44 తాతకు దగ్గులు నేర్పినట్టు
    * 45 తాదూర సందు లేదు, మెడకో డోలు
    * 46 తానా అంటే తందానా అన్నట్లు
    * 47 తామరాకు మీద నీటిబొట్టులా
    * 48 తాను దూర సందు లేదు తలకో కిరీటమట
    * 49 తిని కూర్ఛుంటే కొండలైనా కరుగుతాయి
    * 50 తింటే గారెలే తినాలి,వింటే భారతమే వినాలి
    * 51 తిండికి తిమ్మరాజు, పనికి పోతరాజు
    * 52 తిండికి ముందు,తగాదాకు వెనుక ఉండాలి
    * 53 తిక్కల వాళ్లు తిరుణాళ్లకెళ్తే ఎక్కనూ దిగనూ సరిపోయిందట
    * 54 తిట్టను పోరా గాడిదా అన్నట్టు
    * 55 తిట్టే నోరు, తిరిగే కాలు , చేసే చెయ్యి ఊరకుండవు
    * 56 తిన మరిగిన కోడి దిబ్బ ఎక్కి కూసిందట
    * 57 తినగ తినగ వేము తియ్యగనుండు
    * 58 తినబోతూ రుచులు అడిగినట్లు
    * 59 తిన్నింటి వాసాలు లెక్కేయటం
    * 60 తిమింగలాలకు ఏ చేప అయితే ఏమిటి?
    * 61 తీగ లాగితే డొంకంతా కదిలినట్లు
    * 62 తుంటి మీద కొడితే పళ్ళు రాలాయి
    * 63 తూట్లు పూడ్చి... తూములు తెరిచినట్లు...
    * 64 తెలిసే వరకూ బ్రహ్మవిద్య తెలిశాక కూసువిద్య
    * 65 తేలు కుట్టిన దొంగలా

3 comments: